APARTATS

PRESENTACIÓ

ELS FONS COMUNITARIS 2014-2020

L’Estratègia UE 2020 defineix els objectius de la Política de Cohesió per a aquest període. Es tracta d’una estratègia de creixement dirigida a aconseguir una economia intel·ligent, sostenible i integradora.

 

Aquestes tres prioritats, que es reforcen mútuament, contribuiran al fet que la UE i els seus Estats membres generen alts nivells d’ocupació, productivitat i cohesió social. A través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), del Fons Social Europeu (FSE) i del Fons de Cohesió (FC) (Espanya no percep Fons de Cohesió en 2014-2020), es perseguiran els següents objectius:

 

  • “Inversió en creixement i ocupació” el suport de tots els Fons i

“Cooperació territorial europea”, amb el suport del FEDER.

 

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE), el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) persegueixen objectius d’actuació complementaris, i la seua gestió està compartida entre els Estats membres i la Comissió. Són la principal font d’inversió a escala de la UE per a ajudar els Estats membres a restablir i augmentar el creixement i garantir una recuperació que genere ocupació, al mateix temps que garanteixen el desenvolupament sostenible, d’acord amb els objectius de l’estratègia Europa 2020.

 

 

 

 

Qué es EDUSI?

Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat

Les ciutats constitueixen els motors de l’economia europea, ja que proporcionen treballs i serveis, i actuen com a catalitzadors de la creativitat i la innovació en tota la UE.

 

No obstant això, també són els llocs on es concentren problemes persistents, com la desocupació, la segregació i la pobresa, a més de les pressions mediambientals més intenses. Per consegüent, les polítiques empreses en relació amb les àrees urbanes tenen una gran importància per a la UE en el seu conjunt.

 

Els grans reptes als quals s’enfronten les zones urbanes – econòmics, mediambientals, climàtics, socials i demogràfics – estan interrelacionats i l’èxit del desenvolupament urbà sol pot aconseguir-se a través d’un enfocament integrat.

 

D’aquí ve que les mesures que concerneixen a la renovació física de les ciutats hagen de combinar-se amb mesures que promoguen l’educació, el desenvolupament econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient.

 

El desenvolupament d’una sòlida cooperació entre els ciutadans locals, la societat civil, l’economia local i els diversos estaments governamentals constitueix un element indispensable.

La combinació de les capacitats i el coneixement local és essencial per a identificar solucions compartides i aconseguir resultats sostenibles i degudament reconeguts.

 

La identificació de respostes eficaces a aquests reptes serà crucial per a aconseguir la societat intel·ligent, sostenible i integradora prevista en l’Estratègia Europa 2020.

Àmbits de la EDUSI?

 

Per tant, Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat comprendrà els següents continguts:

 

  • La identificació dels problemes o reptes urbans de l’àrea
  • Una anàlisi del conjunt integrat de l’àrea urbana
  • Un diagnòstic de la situació de l’àrea urbana (DAFO), així com la definició dels resultats esperats sobre la base d’indicadors de resultat
  • La delimitació de l’àmbit d’actuació
  • Un Pla d’Implementació que inclourà les línies d’actuació
  • La participació ciutadana i agents socials
  • Assegurar capacitat administrativa per a la seua implementació
  • Referència als principis horitzontals i objectius transversals