Rehabilitació
del patrimoni
històric industrial.

Museu del Tèxtil 4.0

ACCIÓ 5

REHABILITACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC INDUSTRIAL. MUSEU DEL TÈXTIL 4.0

 
 

OBJECTIU TEMÀTIC 6

Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural i natural de les àrees urbanes, en particular les d’interés turístic.

REPTE A ABORDAR

Rehabilitar i protegir el patrimoni de manera que incentive la reactivació econòmica i millore l’àmbit social.

DESCRIPCIÓ

Incorporar els béns immobles protegits derivats de l’antiga Arquitectura Industrial destinada a l’artesania tèxtil (Fàbrica de Revert) al nucli urbà d’Ontinyent a fi d’habilitar un Equipament Comunitari en el centre històric destinat a usos dotacionals múltiples, Museu Tèxtil, espais de coworking i creativitat, de formació en disciplines del sector, sales per a pop up stores, o sales per a associacions entre altres. Es pretén que aquests espais servisquen de generador d’idees per a implementar els processos productius tenint especial importància l’estalvi d’energia i la gestió de recursos naturals i humans.


L’objectiu és portar a la indústria d’Ontinyent cap a la 4ª revolució alhora que es desenvolupa el sector de serveis associat a la mateixa diversificant l’activitat econòmica del municipi. Per a això es potenciaran les sinergies entre l’administració, la universitat i l’empresa privada.


Un espai de tal envergadura situat en el centre de la ciutat reactivarà l’entorn d’aquest, sent un motor econòmic del municipi. Al seu torn en estar situat al costat del riu Clariano ajudarà a potenciar la seua revitalització mediambiental i a la revitalització del turisme cultural tèxtil.

INVERSIÓ I CRONOGRAMA

TOTAL

753.973,12€

2018

2019

2020

59.329,03€

2021

321.365,59€

2022

222.483,87€

2023

150.794,62€

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

Edificis i instal·lacions municipals de l’àrea funcional

 
 

BENEFICIARIS

Tota la població

RESULTATS ESPERATS

Millorar i promoure l’estat de conservació del patrimoni cultural, històric-artístic de les ciutats.


Incrementar el nombre de visitants que són atrets a les ciutats a conseqüència de l’atractiu del seu patrimoni històric, artístic i cultural.

ODS