Regeneració
del nostre
entorn natural

Regeneració i millora
del Riu Clariano, Barri
de la Cantereria i el
seu entorn.

Facilitant la
interconnexió
entre els barris.

ACCIÓ 6

RECUPERACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA DEL RIU CLARIANO, BARRANC DE LA PURÍSSIMA I EL SEU ENTORN

 

OBJECTIU TEMÀTIC 6

Conservar i Protegir el Medi Ambient i Promoure l’Eficiència dels recursos

OBJECTIU ESPECÍFIC

Accions integrades de revitalització de ciutats, de millora de l’entorn urbà, el seu medi ambient.

REPTE A ABORDAR

Rehabilitar i protegir el patrimoni de manera que incentive la reactivació econòmica i millore l’àmbit social.

DESCRIPCIÓ

Recuperación ambiental integrada del Riu Clariano, Barranc de la Purísima i el seu entorn.


Seguint amb les operacions d’aquest tipus ja realitzades per l’ajuntament en la denominada Ruta del Colesterol i el Passeig Banrrai per a conformar un anell verd, es pretén la regeneració paisatgística i millora urbana del llit del Rio Clariano juntament amb el Barranc de la Puríssima, facilitant la interconnexió entre els barris separats per aquesta barrera natural. S’ha previst l’habilitació de corredors ecològics d’acord amb l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i una xarxa d’espais oberts juntament amb dues passarel·les per als vianants entre els àmbits urbans separats. Respecte d’aquesta actuació s’han iniciat les accions preparatòries amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a fi d’obtindre com més prompte millor els permisos corresponents.


Es crearan en l’entorn recorreguts amables que permeten la pràctica de l’esport i que s’alternen amb xicotetes zones d’expansió en les quals la població puga relacionar-se, que es puguen utilitzar per a una multiplicitat d’activitats, la qual cosa facilitarà la interconnexió de la població dels diferents barris. Les actuacions enfront del futur museu tèxtil a la fàbrica Revert ajudaran a la seua visualització i activació. S’implantarà mobiliari urbà biosaludable que integre a la població de major edat i es crearan espais verds que incrementen el ràtio per habitant i que visualment siguen un esponjament de la trama urbana i no una barrera d’incomunicació. Es pretén incorporar tots dos llits de manera que queden integrats a la ciutat i no que aquesta visca d’esquena a ells. D’altra banda compliran la funció d’articulació entre el territori urbà i rural.

INVERSIÓ I CRONOGRAMA

TOTAL

632.843,01

2018

123.602,15€

2019

158.210,75€

2020

148.322,58€

2021

123.602,15€

2022

79.105,38€

2023

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

Entorns i llits del Riu Clariano i del Barranc de la Puríssima 
 

BENEFICIARIS

Tota la població

RESULTATS ESPERATS

Millorar el medi ambient urbà en la seua dimensió ambiental, paisatgística i urbanística, per l’impacte que tenen en el benestar de la població, la promoció de la cohesió social i territorial i la competitivitat, la qual cosa correspon a una àrea prioritària del desenvolupament urbà sostenible. Mitigar problemes de declivi urbà i ambiental i estimular noves dinàmiques de desenvolupament.


Millorar la qualitat de l’aire urbà en línia amb el que s’estableix per la Llei 34/2007, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.


Reduir la contaminació acústica urbana, en línia amb els objectius de qualitat acústica fixats per la Llei 37/2003, del Soroll.


Millorar l’estat dels sòls urbans, recuperant-los per a usos públics amables amb el medi ambient.


Reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica i protecció de la biodiversitat de les àrees urbanes.

ODS