Millorar la Mobilitat
Urbana Sostenible

Anell Ciclopeatonal.

Remodelació Carrer Sant Antoni

OPERACIONS

ANELL CICLOPEAONAL SUD ENTRE L’IES L’ESTACIÓ, EL POLIESPORTIU MUNICIPAL I EL NOU HOSPITAL


REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT ANTONI PER A LA SEUA ADEQUACIÓ AL QUE ES DISPOSA EN EL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ONTINYENT


ACCIÓ 3

MILLORA DE LA MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE

OBJECTIU TEMÀTIC 4

Afavorir el pas a una Economia Baixa en Carboni en tots els sectors.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores en la xarxa viària, transport ciclista, per als vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d’energies netes.

REPTE A ABORDAR

Millorar l’accessibilitat i mobilitat entre àrees urbanes com a model d’integració i connectivitat espacial de la ciutat i el seu entorn. Reducció de l’ús del vehicle privat motorista.

DESCRIPCIÓ

Millora de la Mobilitat Urbana Sostenible.

Amb l’objectiu de millorar la connectivitat urbana i reduir les emissions de CO₂, es proposa la incorporació d’actuacions de conversió en zona de vianants en el nucli urbà, especialment en les zones comercials juntament amb el desenvolupament de la xarxa de corredors ecològics i espais oberts, especial- ment en l’àmbit de les barreres naturals que representen tant el Barranc de la Puríssima com el Rio Clariano, mitjançant la instal·lació de passarel·les per als vianants que fomenten la sutura entre el centre històric i la resta de la ciutat.

Es crearan itineraris de preferència per als vianants des dels barris de Sant Rafael i San José cap al centre històric. A aquest punt se sumarà l’actuació consistent a connectar els espais lliures ja existents, potenciant un eix que dinamitze l’entorn. Com a ajuda s’instal·laran cartells indicadors de temps de recorreguts habituals a peu per a conscienciar a la població de la facilitat de la mobilitat per als vianants i dels seus avantatges per a solucionar la percepció distorsionada que es té.

INVERSIÓ I CRONOGRAMA

TOTAL

692.174,04

2018

153.266,67€

2019

173.043,01€

2020

207.651,61€

2021

42.024,73€

2022

158.210,75€

2023

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

Centre històric, Raval-Poble Nou

BENEFICIARIS

Tota la població

RESULTATS ESPERATS

Avançar, en l’àmbit urbà, en l’objectiu d’aconseguir una reducció d’emissions de Gasos d’Efecte d’hivernacle (no cobertes pel MTS) del 10% l’any 2020 respecte als valors de 2005 (UE2020).

Contribuir, en l’àmbit urbà, a l’objectiu del Pla Nacional d’Acció d’Eficiència Energètica 2014-2020 de reducció d’emissions i estalvi d’energia primària a conseqüència de la posada en marxa de plans en els àmbits de la mobilitat urbana sostenible.

Incrementar el nombre de viatges en transport públic urbà a les ciutats reduint els viatges particulars en manera motoritzada.

Sumant-se a la iniciativa ja implantada de l’ajuntament que subvencionava la compra de kits de conversió de bicicletes urbanes en elèctriques, es planteja la implementació d’un servei de lloguer de bicicletes públiques. Es potenciarà igualment l’ús de la bicicleta no pública mitjançant la instal·lació de l’equipament necessari per al seu aparcament i la connexió dels trams de carril-bici existents amb uns altres de nova creació creant una malla oberta a futures ampliacions.

Com a ajuda a les dues operacions anteriors es planteja la conversió a velocitat 30 de certs vials en els barris de Sant Josep, El Llombo i Sant Rafael.

Es modificarà el conveni amb l’empresa que presta el servei de transport urbà per a ampliar la xarxa de transport públic, optimitzant les rutes amb tres objectius bàsics: d’una banda la interconnexió dels diferents barris, per un altre que els recorreguts tinguen parada en els diferents edificis públics focus d’activitat com a col·legis, instituts, centres de salut, etc., i finalment que els recorreguts tinguen punts de connexió amb la resta de transport públic. Es millorarà la seua regularitat i l’accessibilitat a aquests. Així mateix és necessari una millora de les parades i de la senyalització de les mateixes que no desmotive el seu ús.

Es crearan aparcaments dissuasius per a afavorir la mobilitat per als vianants o amb bici pròxims a les àrees que es convertisquen en zona de vianants, actuació que ajudarà a la millora del comerç en aquestes àrees.

Es realitzaran campanyes de sensibilització als transports sostenibles de manera recurrent, amb exemples pràctics d’indicacions i els assoliments d’aquesta actuació aconseguits per a motivar a la població a una mobilitat sostenible.

Es tracta en definitiva d’establir mesures cap a la mobilitat sostenible per a satisfer les necessitats presents i futures per a les persones, els negocis i el medi ambient, reduint els GEI i garantint el principi transversal d’igualtat en la mobilitat com a dret de la ciutadania amb major eficàcia i eficiència.

OPERACIONS

OPERACIÓ 3

ANELL CICLOPEAONAL SUD ENTRE L’IES L’ESTACIÓ, EL POLIESPORTIU MUNICIPAL I EL NOU HOSPITAL

OBJECTIUS DE L’OPERACIÓ


ACTUACIONS DE L’OPERACIÓ


Realització d’un nou tram de carril bici que permeta connectar el tram existent en la rotonda de Torrefiel amb l’entrada principal del poliesportiu municipal.

Adequació del tram d’escales existents al costat de la passarel·la sobre la CV-81 i que donen accés a l’IES “l’Estació”.

Nou paviment, jardineria i enllumenat públic del tram del vial per als vianants i ciclista que connecta la passarel·la sobre la CV-81 amb l’IES “l’Estació”.

Creació d’un nou vial que permeta la connexió per als vianants i ciclista de la parcel·la on s’està construint el nou hospital de la ciutat amb el vial per als vianants i ciclista existent enfront de l’IES “l’Estació”.

RESULTATS ESPERATS


CALENDARI DE EXECUCIÓ


INICI DE LES OBRES

NOVEMBRE 2020

FI DE LES OBRES

MAIG 2021

ESTAT DEL PROJECTE


REALITZAT – EN FUNCIONAMENT

INVERSIÓ


     

                     

INVERSIÓ EXECUTADA

372.481,08 €

APORTACIÓ FEDER 

174.413,66€

OPERACIÓ 4

REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT ANTONI PER A LA SEUA ADEQUACIÓ AL QUE ES DISPOSA EN EL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ONTINYENT

OBJECTIUS DE L’OPERACIÓ


ACTUACIONS DE L’OPERACIÓ


ACTUACIÓ 1 – REURBANTIZACIÓ DEL CARRER SANT ANTONI

Reurbanització del carrer per al seu ús per als vianants, mitjançant les següents accions:

  • Col·locació de pilons mòbils per a la limitació i gestió del trànsit rodat.
    Renovació del paviment per a millora de la mobilitat.
  • Col·locació de nova senyalització.
  • Col·locació de noves parades d’autobús.
  • Instal·lació de nous elements vegetals i mobiliari urbà per a afavorir els recorreguts per als vianants de persones amb especials necessitats.

ACTUACIÓ 2 – SUBSTITUCIÓ D’ANTIGUES LLUMINÀRIES PER ALTRES NOVES AMB LLUMS LED PER A CONTRIBUIR AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I REDUCCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC.

 

 

ACTUACIÓ 3 – MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES DE XARXES D’AIGUA, CLAVEGUERAM, GAS CIUTAT I TELECOMUNICACIONS.

RESULTATS ESPERATS


CALENDARI DE EXECUCIÓ


INICI DE LES OBRES

MARÇ 2022

FI DE LES OBRES

GENER 2023

ESTAT DEL PROJECTE


FINALITZAT

INVERSIÓ


     

                     

INVERSIÓ EXECUTADA

1.195.287,92€

APORTACIÓ FEDER 

171.672,36€

ODS