Creació
d’equipaments i
programes de
formació
i inserció
socilaboral

Millorar la integració laboral

i socioeconòmica per a

aportar qualitat de vida

a totes les persones

ACCIÓ 8

CREACIÓ D’EQUIPAMENTS I PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIAL-LABORAL

 

OBJECTIU TEMÀTIC 9

Promoure la Inclusió social i lluitar contra la pobresa.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Regeneració física, econòmica i social de l’entorn urbà a àrees urbanes desfavorides a través d’Estratègies urbanesintegrades

REPTE A ABORDAR

Impulsar la reactivació econòmica i social del municipi com a mecanisme de lluita contra l’exclusió social.

DESCRIPCIÓ

Creació d’equipaments i programes de formació i inserció soci-laboral.

A conseqüència de l’anàlisi integrada s’ha detectat un increment de col·lectius vulnerables en el municipi, la qual cosa es tradueix en un increment potencial en la demanda d’equipaments i serveis socials bàsics. Per a assegurar un desenvolupament integrador i que garantisca la qualitat de vida de tots els habitants d’Ontinyent és necessari dotar al municipi dels actius socials imprescindibles capaços d’atendre la demanda creixent. Aquesta línia potencia l’estructura d’equipaments socials d’Ontinyent mitjançant la regeneració d’espais infrautilitzats i buits urbans per a dinamitzar activitats econòmiques i socials. Es contempla la creació d’un centre de formació, inserció laboral,
emprenedoria i innovació tecnològica i social, com a resposta a l’elevada taxa d’atur i a a el declivi del teixit econòmic del municipi.


A fi de millorar l’ocupabilitat i les capacitats digitals dels col·lectius més vulnerables de l’àrea d’intervenció i facilitar la seua inclusió social real, l’actuació pretén la creació d’ocupació local amb incidència, en col·lectius amb més dificultats: joves, parats de llarga duració, majors de 45 anys, persones amb discapacitat, dones, etc.


Per a això, en el marc d’aquesta Actuació se seleccionaran operacions tipus FSE de les següents categories:


– Programes de disseny i execució d’Itineraris integrats d’inserció, dirigits a millorar l’ocupabilitat dels destinataris/as i facilitar la seua inclusió social.


– Programes de Capacitació i formació. Aquestes actuacions aniran orientades a capacitar a les persones participants en les oportunitats professionals necessàries per a la millora de l’ocupabilitat.


– Programes de suport i assessorament per a la promoció de l’economia social i Programes d’Acompanyament a l’emprenedoria, que afavoriran tant la inclusió laboral i la inclusió social dels destinataris, com la dinamització econòmica de l’àrea d’intervenció.


– Programes d’inclusió digital i de reducció de la bretxa digital, dirigits a facilitar a les persones destinatàries (persones desocupades, persones de col·lectius vulnerables i persones amb exclusió digital) les eines i capacitats necessàries per a fer ús de les TIC com a eines d’inclusió i dinamització social.

INVERSIÓ I CRONOGRAMA

TOTAL

479.576,34

2018

61.801,08€

2019

74.161,29€

2020

84.049,46€

2021

93.937,63€

2022

86.521,51€

2023

79.105,38€

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

Barris de la Vila, Poble Nou-Raval i Cantereria
 

BENEFICIARIS

Persones en riscos d’exclusió social en primer terme i a posteriori tota la població.

RESULTATS ESPERATS

Millorar de manera integral l’entorn físic, econòmic i social d’àrees urbanes desfavorides, amb l’objectiu de millorar la cohesió social i la qualitat de vida en una perspectiva d’integració laboral i socioeconòmica dels grups destinataris de les intervencions.


Avançar, en l’àmbit urbà, cap a l’objectiu de reduir en 1,4-1,5 milions el nombre de persones en situació de risc d’exclusió (UE2020).


Atendre especialment el col·lectiu de persones majors, ateses les necessitats de les dones majors, i a les dones que estan en risc d’exclusió.

OPERACIÓ 8

CREACIÓ DEL CENTRE DE FORMACIÓ EN EL MUSEU TÈXTIL

OBJECTIUS DE L’OPERACIÓ


ACTUACIONS DE L’OPERACIÓ


Construcció de l’edifici annex al Museu Tèxtil per al seu ús com a centre de formació

Construcció d’un nou edifici a l’interior del Museu Tèxtil destinat a Centre de Formació.
Es tracta d’un edifici de dues plantes, amb una superfície de 530 m², que contindrà diverses aules de formació, aula d’informàtica, sala de reunions/multiusos i despatxos. Tot l’edifici serà accessible.

Subministrament del mobiliari i equipament necessari

Estarà equipat amb el mobiliari i els equipaments necessaris per al seu bon funcionament.

Accions formatives FSE

Activitats i programes de formació i inserció soci-laboral
Una vegada l’edifici acabat es desenvoluparan una sèrie d’activitats i programes formatius de capacitació i formació, itineraris d’inserció, acompanyament a l’emprenedoria, programes d’inclusió digital i reducció de la bretxa digital, tots ells dirigits a millorar l’ocupabilitat i facilitar la inclusió social i laborar dels col·lectius més desfavorits.

RESULTATS ESPERATS


CALENDARI DE EXECUCIÓ


INICI DE LES OBRES

2022

FI DE LES OBRES

2023

ESTAT DEL PROJECTE


EN CURS

INVERSIÓ


     

                     

INVERSIÓ PREVISTA

750.600€

APORTACIÓ FEDER 

239.788€

ODS