Reducció de la factura
energètica d'equipaments
públics.

Remodelació

integral de l’antic

pavelló del

poliesportiu per a

millorar l’eficiència

energètica

ACCIÓ 4

MILLORA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT I EQUIPAMENTS PÚBLICS

 
 

OBJECTIU TEMÀTIC 4

Afavorir el pas a una Economia Baixa en Carboni en tots els sectors.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Millora de l’eficiència energètica i augment de l’ús d’energies renovables en les àrees urbanes.

REPTE A ABORDAR

Conscienciar sobre la limitació i l’esgotament dels recursos naturals així com inexistència d’un diagnòstic de lesfonts alternatives de producció energètica i el canvi climàtic.

DESCRIPCIÓ

L’actuació dóna resposta a la necessitat d’implantar i ampliar l’ús de les energies renovables en equipaments urbans públics. Combinant els sistemes de generació d’energia, eòlica i solar, de xicoteta potència, es pretén dotar determinats edificis i equipaments públics d’instal·lacions d’aquest tipus per a autoconsum elèctric propi. A més es realitzaran actuacions sobre les instal·lacions de climatització, l’aigua calenta, la il·luminació i l’envolupant, substitució de calderes de gasoil per biomassa, prioritzant i actuant segons el que resulte de les auditories energètiques a realitzar.


En l’enllumenat exterior es posarà en marxa un pla de substitució de les lluminàries actuals per lluminàries LED de baix consum a mesura que calga reemplaçar-les per a permetre amortitzar les existents i no incórrer en una despesa innecessària. A més s’instal·laran sistemes de regulació del flux lluminós.


En les noves instal·lacions o remodelacions de viari/ zones verdes, sempre que el assolejament ho facen viable, s’instal·laran lluminàries solars.


L’estalvi econòmic aconseguit es reinvertirà en accions similars d’aquesta actuació.

INVERSIÓ I CRONOGRAMA

TOTAL

321.365,59

2018

2019

39.552,69€

2020

86.521,51€

2021

96.409,68€

2022

98.881,72€

2023

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

Edificis i instal·lacions municipals de l’àrea funcional

BENEFICIARIS

Tota la població

RESULTATS ESPERATS

Avançar, en l’àmbit urbà, en l’objectiu d’aconseguir una reducció d’emissions de Gasos d’Efecte d’hivernacle (no cobertes pel MTS) del 10% l’any 2020 respecte als valors de 2005 (UE2020).


Contribuir, en l’àmbit urbà, a l’objectiu del Pla Nacional d’Acció d’Eficiència Energètica 2014-2020 de reducció d’emissions i estalvi d’energia primària a conseqüència de la posada en marxa de plans s’implementació d’auditories i certificats energètics en el sector d’edificació i els serveis públics (entre ells, l’enllumenat públic).


Augmentar, en l’àmbit urbà, i en particular en els edificis públics, la proporció en el consum final d’energia de les fonts renovables, d’acord amb el Pla d’Energies Renovables 2011-2020.

ACTUACIONS PREVISTES


ACTUACIÓ

Substitució de coberta i fusteries exteriors en el Poliesportiu Municipal, per a millora de l’eficiència energètica.

Descripció:
Es substituirà la coberta i finestres del pavellló antic del poliesportiu municipal, situat junt a la zona de la piscina, on es troba la cafeteria, els vestuaris, el pavelló de bàsquet i la sala de musculació. Les finestres originals tenen una antigüitat de més de 50 anys, de metall i amb cristal senzill, que degut al pas del temps ja no proporcionen les condidicions d’estanqueitat necessàries. La coberta actual és de fibrociment.
Amb aquesta actuació es conseguirà una millora energètica de l’edifici, tant per la substitució de la coberta actual per altres materials més eficients i amb aïllament tèrmic, com per la substitució de les finestres.
La nova coberta serà d’un material de panell prefabricat tipo sandwich de 80mm de grossària i 1,15mm d’ample.
Les fusteries seràn d’alumini amb trencament del pont tèrmic i acristalament doble, que milloraran considerablement les condicions de comfort, funcionalitat i habitabilitat actuals. Els vidres de les finestres seràn amb control solar, la qual cosa contribuirà, junt amb la resta de les actuacions, a millorar l’eficiència energètica de l’edifici.

Calendari previst:
2020
Redacció dels projectes tècnics i inici del procediment de licitació per a l’execució de l’obra.
2021
Realització de les obres.


Pressupost previst:

294.076,06 euros.

ODS