Reducció de la factura
energètica d'equipaments
públics.

Remodelació

integral de l’antic

pavelló del

poliesportiu per a

millorar l’eficiència

energètica

OPERACIONS

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL PAVELLÓ ANTIC DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL


ACCIÓ 4

MILLORA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT I EQUIPAMENTS PÚBLICS

 
 

OBJECTIU TEMÀTIC 4

Afavorir el pas a una Economia Baixa en Carboni en tots els sectors.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Millora de l’eficiència energètica i augment de l’ús d’energies renovables en les àrees urbanes.

REPTE A ABORDAR

Conscienciar sobre la limitació i l’esgotament dels recursos naturals així com inexistència d’un diagnòstic de lesfonts alternatives de producció energètica i el canvi climàtic.

DESCRIPCIÓ

L’actuació dóna resposta a la necessitat d’implantar i ampliar l’ús de les energies renovables en equipaments urbans públics. Combinant els sistemes de generació d’energia, eòlica i solar, de xicoteta potència, es pretén dotar determinats edificis i equipaments públics d’instal·lacions d’aquest tipus per a autoconsum elèctric propi. A més es realitzaran actuacions sobre les instal·lacions de climatització, l’aigua calenta, la il·luminació i l’envolupant, substitució de calderes de gasoil per biomassa, prioritzant i actuant segons el que resulte de les auditories energètiques a realitzar.


En l’enllumenat exterior es posarà en marxa un pla de substitució de les lluminàries actuals per lluminàries LED de baix consum a mesura que calga reemplaçar-les per a permetre amortitzar les existents i no incórrer en una despesa innecessària. A més s’instal·laran sistemes de regulació del flux lluminós.


En les noves instal·lacions o remodelacions de viari/ zones verdes, sempre que el assolejament ho facen viable, s’instal·laran lluminàries solars.


L’estalvi econòmic aconseguit es reinvertirà en accions similars d’aquesta actuació.

INVERSIÓ I CRONOGRAMA

TOTAL

321.365,59

2018

2019

39.552,69€

2020

86.521,51€

2021

96.409,68€

2022

98.881,72€

2023

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

Edificis i instal·lacions municipals de l’àrea funcional

BENEFICIARIS

Tota la població

RESULTATS ESPERATS

Avançar, en l’àmbit urbà, en l’objectiu d’aconseguir una reducció d’emissions de Gasos d’Efecte d’hivernacle (no cobertes pel MTS) del 10% l’any 2020 respecte als valors de 2005 (UE2020).


Contribuir, en l’àmbit urbà, a l’objectiu del Pla Nacional d’Acció d’Eficiència Energètica 2014-2020 de reducció d’emissions i estalvi d’energia primària a conseqüència de la posada en marxa de plans s’implementació d’auditories i certificats energètics en el sector d’edificació i els serveis públics (entre ells, l’enllumenat públic).


Augmentar, en l’àmbit urbà, i en particular en els edificis públics, la proporció en el consum final d’energia de les fonts renovables, d’acord amb el Pla d’Energies Renovables 2011-2020.

ACTUACIÓ

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL PAVELLÓ ANTIC DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL

OBJECTIUS DE L’OPERACIÓ


ACTUACIONS DE L’OPERACIÓ


Substitució de la coberta del pavelló antic del poliesportiu municipal per a fer-la més eficient

Aquesta actuació comporta la millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici mitjançant la substitució de les cobertes actuals d’amiant-ciment per altres elements més sostenibles i eficients com els emplafones sàndwitx, amb un bon aïllament tèrmic, que contribuirà a reduir la demanda energètica de l’edifici.

Amb aquesta actuació també es resoldran els problemes de filtració d’aigua pluvial a l’interior de l’edifici, produïts per la falta d’estanquitat de les cobertes, i agreujats per les solucions constructives de l’edifici.


Substitució de les finestres del pavelló antic del poliesportiu municipal

Substitució de les finestres actuals de metall amb cristall senzill, que tenen una antiguitat de 50 anys, sense cap mena d’estanquitat ni aïllament, per altres d’alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb aïllant tèrmic i acústic.

Amb aquesta actuació es milloraran les condicions de confort, funcionalitat i habitabilitat del pavelló per a les persones que practiquen esport en aquesta instal·lació.


Renovació de la instal·lació elèctrica interior de l’edifici

Substitució integral de lluminàries existents de llums de vapor de sodi per altres lluminàries amb bloc òptic LED. Amb aquesta actuació s’aconseguirà una reducció de la potència instal·lada del subministrament, i conseqüentment, un estalvi en el consum energètic de la instal·lació. A més, s’adequaran els nivells d’il·luminació per a la pràctica esportiva, tant entrenament com competició, als valors indicats en la Norma UNE-EN 12193 Il·luminació d’instal·lacions esportives.

Instal·lació d’un sistema de control remot amb regulació de nivells d’il·luminació corresponents a entrenament i competició que permetrà centralitzar el control d’encesa i apagat i la regulació dels nivells d’il·luminació de les lluminàries instal·lades. En concret l’actuació a realitzar es correspon amb la instal·lació d’un sistema de control remot que permetrà centralitzar l’obertura i el tancament de les finestres del pavelló.

RESULTATS ESPERATS


CALENDARI DE EXECUCIÓ


INICI DE LES OBRES

JULIOL 2021

FI DE LES OBRES

FEBRER 2022

ESTAT DEL PROJECTE


REALITZAT

INVERSIÓ


     

                     

INVERSIÓ EXECUTADA

346.156,97 €

APORTACIÓ FEDER 

160.682,80 €

ODS