ANTIFRAU

El Servei Nacional de Coordinació Antifraude és l’òrgan encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).

 

Es troba integrat en la Intervenció General de l’Administració de l’Estat i, d’acord amb la disposició addicional 25ª de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, li corresponen les següents funcions:

 

• Dirigir la creació i engegada de les estratègies nacionals i promoure els canvis legislatius i administratius necessaris per protegir els interessos financers de la Unió Europea.


• Identificar les possibles deficiències dels sistemes nacionals per a la gestió de fons de la Unió Europea.


• Establir les lleres de coordinació i informació sobre irregularitats i sospites de frau entre les diferents institucions nacionals i la OLAF.


• Promoure la formació per a la prevenció i lluita contra el frau.